O nas

Ogólne Warunki i Zasady

DARTSHOPPER: OGÓLNE WARUNKI I ZASADY

Indeks:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Dane przedsiębiorcy

Artykuł 3 - Zastosowanie

Artykuł 4 - Oferta

Artykuł 5 - Umowa

Artykuł 6 - Cena

Artykuł 7 - Zgodność i gwarancja

Artykuł 8 - Dostawa i realizacja zamówienia

Artykuł 9 - Szczegóły transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Artykuł 10 - Płatność

Artykuł 11 - Procedura składania reklamacji

Artykuł 12 - Spory

Artykuł 13 - Przepisy dodatkowe lub odchylenia

 

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych Warunkach i zasadach:

 1. Czas refleksji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa jako przedsiębiorca, ani firma i która zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Przedłużona umowa: umowa zawierana na odległość w odniesieniu do serii produktów i/lub usług, których obowiązek dostawy i/lub zakupu rozłożony jest na przestrzeni czasu;
 5. Trwały nośnik danych: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji adresowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawieranej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 7. Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniony przez przedsiębiorcę, który konsument może wypełnić, jeżeli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która na odległość oferuje konsumentom produkty lub usługi;
 9. Umowa zawierana na odległość: umowa, w ramach której dzięki systemowi zorganizowanemu przez przedsiębiorcę polegającemu na sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, do zawarcia umowy stosuje się tylko jedną technikę komunikacji na odległość lub większą ich liczbę;
 10. Technika komunikacji na odległość: oznacza sposób, który można wykorzystać do zawarcia umowy, bez jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.
 11. Warunki i zasady: niniejsze ogólne Warunki i zasady przedsiębiorcy.

Artykuł 2 - Dane przedsiębiorcy

Dartshopper.pl

Adres firmy
Dartshopper

Habraken 1205

5507 TB Veldhoven

help.dartshopper.com

Numer wpisu do rejestru Izby Handlowej: 75236311

Numer VAT: NL860201466B01

Artykuł 3 - Zastosowanie

 1. Niniejsze Ogólne Warunki i zasady mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz wszelkich umów zawieranych na odległość i zamówień między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych Warunków i zasad zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólny dostęp do Warunków i zasad jest możliwy w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę i zostaną one przesłane na żądanie konsumenta bezpłatnie i tak szybko, jak jest to możliwe.
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość jest zawarta w formie elektronicznej, w drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych Warunków i zasad można udostępnić konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł po prostu zachować je na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość, zostanie wskazane, gdzie ogólne Warunki i zasady mogą być omówione drogą elektroniczną i że na życzenie konsumenta te informacje zostaną mu przesłane bezpłatnie za pomocą środków elektronicznych lub w inny sposób.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych Ogólnych Warunków i zasad mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może, w przypadku sprzeczności z Warunkami i zasadami, zawsze powoływać się na odpowiednie postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze.
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych warunków w dowolnym czasie jest całkowicie lub częściowo nieważne, wówczas umowa i niniejsze warunki pozostają nienaruszone, a przedmiotowy zapis zostanie zastąpiony postanowieniem podobnym do zakresu oryginału tak bardzo jak to możliwe.
 6. Sytuacje, które nie są uregulowane w niniejszych ogólnych Warunkach i zasadach, muszą być oceniane "w duchu" niniejszych ogólnych Warunków i zasad.
 7. Brak jasności co do wyjaśnienia lub treści jednego lub więcej postanowień naszych Warunków i zasad, należy wyjaśnić "w duchu" niniejszych Warunków i zasad.

 Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega pewnym warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta nie jest wiążąca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.
 3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić prawidłową ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste błędy lub pomyłki w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
 4. Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i informacje zawarte w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą prowadzić do rekompensaty lub rozwiązania umowy.
 5. Obrazy produktów są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
 6. Każda oferta zawiera informacje, które jasno wyjaśniają konsumentowi, jakie prawa i obowiązki są związane z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:

o ceny wraz z podatkami;

o potencjalnych kosztów wysyłki;

o sposobu, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są wymagane, aby to zrobić;

o faktu, czy w danym przypadku ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;

o metody płatności, dostawy i realizacji zamówienia;

o okresu czasu na akceptację oferty lub okresu, w którym przedsiębiorca gwarantuje daną cenę;

o poziomu taryfy dla komunikacji na odległość, jeżeli koszty korzystania z techniki komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż standardowa taryfa podstawowa dla używanych środków komunikacji;

o czy umowa zostanie wypełniona po zakończeniu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może dokonać konsultacji na jej temat;

o sposóbu, w jaki konsument, przed zawarciem umowy, może sprawdzić dane przekazane przez niego w ramach umowy i w razie potrzeby może je poprawić;

o wszelkich innych języków, w których, oprócz języka niderlandzkiego, umowa może zostać zawarta;

o kodeksów postępowania, którym podlega przedsiębiorca oraz sposobu, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania w formie elektronicznej; i

o minimalnego czasu trwania umowy na odległość w przypadku rozszerzonej transakcji.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez konsumenta i spełnienia odpowiednich warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Konsument może rozwiązać umowę do momentu potwierdzenia przyjęcia umowy przez przedsiębiorcę.
 3. Jeżeli umowa jest stworzona drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych, a także zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeżeli konsument może opłacić wartość umowy drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu ochrony tej płatności.
 4. Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - poinformować, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli przedsiębiorca, w oparciu o to dochodzenie, ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, jest on uprawniony do odrzucenia zamówienia lub wniosku bądź do zawarcia specjalnych warunków do jego wykonania.
 5. Wraz z produktem lub usługą przedsiębiorca prześle następujące informacje, na piśmie lub w sposób, który konsument może przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych:
 6. adres przedsiębiorcy, pod który konsument może się udać w przypadku chęci złożenia reklamacji;
 7. warunki, na jakich i w jaki sposób konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie dotyczące wykluczenia prawa do odstąpienia od umowy;
 8. informacje dotyczące gwarancji i istniejącego serwisu pogwarancyjnego;
 9. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał już takie informacje konsumentowi przed wykonaniem umowy;
 10. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.
 11. W przypadku transakcji rozszerzonej, przepis w poprzednim paragrafie dotyczy tylko pierwszej dostawy.
 12. Każda umowa zawierana jest na warunkach zawieszających wystarczającą dostępność danych produktów.

Artykuł 6 - Cena

 1. W okresie wymienionym w ofercie, ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi ze zmiennymi cenami, których ceny podlegają fluktuacjom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ten związek z fluktuacjąi oraz fakt, że wymienione ceny są cenami docelowymi, są wymienione w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie, jeżeli wynikają z regulacji ustawowych lub przepisów.
 4. Podwyżki cen od 3 miesiąca od zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie, jeżeli przedsiębiorca to zastrzegł i:
 5. są wynikiem regulacji ustawowych lub przepisów; lub
 6. konsument ma prawo wypowiedzieć umowę w dniu, w którym podwyżka cen wchodzi w życie.
 7. Ceny wymienione w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
 8. Przy wszystkich cenach istnieje możliwość pojawienia się błędów w druku i zapisie. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędów drukarskich i zapisu. W przypadku błędów drukarskich i zapisu przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po niewłaściwej cenie.

Artykuł 7: Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami rzetelności i/lub użyteczności oraz obowiązującymi przepisami prawa i/lub przepisami ustawowymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innych celów niż normalne użytkowanie.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie ma wpływu na prawa i roszczenia konsumenta na podstawie umowy.
 3. Wszelkie wady lub błędnie dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 48 godzin od dostawy. Zwrot produktów musi odbywać się w oryginalnym opakowaniu, a produkty nie mogą nosić śladów używania.
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użycia lub zastosowania produktów.
 5. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli:

o konsument naprawił i/lub przerobił dostarczone produkty samodzielnie lub zlecił ich naprawę i/lub przerobienie przez osoby trzecie;

o dostarczone produkty są narażone na nietypowe okoliczności lub były używane w sposób nieostrożny lub były używane niezgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub instrukcjami znajdującymi się na opakowaniu;

o nieadekwatność w całości lub w części wynika z przepisów, które organ rządowy podjął lub podejmie w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

Artykuł 8 - Dostawa i realizacja

 1. Przedsiębiorca dołoży największej staranności przy przyjmowaniu i przetwarzaniu zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument przekazał firmie.
 3. Z należytym poszanowaniem postanowień ust. 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni, chyba że konsument wyrazi zgodę na dłuższy okres dostawy. Jeżeli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zostanie zrealizowane tylko częściowo, konsument otrzyma powiadomienie o tym fakcie nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w takim przypadku konsumentowi nie przysługuje odszkodowanie.
 4. Wszystkie warunki dotyczące dostawy są orientacyjne. Konsument nie może czerpać żadnych praw z żadnego z wymienionych okresów. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
 5. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, przedsiębiorca zwróci kwotę, którą konsument zapłacił, tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po wypowiedzeniu umowy.
 6. Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca zrobi, co w jego mocy, aby udostępnić produkt zastępczy. Dostarczenie przedmiotu zastępczego zostanie stwierdzone w jasny i zrozumiały sposób najpóźniej w momencie dostawy. W przypadku przedmiotów zastępczych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty każdej wysyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia produktów do konsumenta lub wyznaczonego wcześniej przedstawiciela, który został zgłoszony przedsiębiorcy, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

Artykuł 9 - Rozszerzona transakcja: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Anulowanie

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która dotyczy regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym czasie, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad anulowania i okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas określony i która dotyczy regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym czasie do końca ustalonego terminu, z należytym poszanowaniem uzgodnionej zasady anulowania i okresu wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie jeden miesiąc.
 3. Konsument, w odniesieniu do ustaleń wymienionych w poprzednich punktach, może je:

o anulować w dowolnym czasie i nie będzie ograniczony do wypowiedzenia o określonej godzinie lub w danym okresie;

o przynajmniej anulować je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zaakceptowane;

o może zawsze anulować je z tym samym okresem wypowiedzenia, jaki określił przedsiębiorca.

Przedłużenie

 1. Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje zwykłą dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać automatycznie przedłużona lub przedłużona na czas określony.
 2. W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu, umowa zawarta na czas określony, która dotyczy regularnego dostarczania prasy codziennej, tygodników, gazet i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony maksymalnie na trzy miesiące, jeżeli konsument może wypowiedzieć przedłużoną umowę przed końcem przedłużenia z okresem wypowiedzenia wynoszącym nie więcej niż jeden miesiąc.
 3. Umowa, która została zawarta na czas określony i która dotyczy regularnej dostawy produktów lub usług, może zostać przedłużona automatycznie na czas nieokreślony, jeżeli konsument może anulować ją w dowolnym momencie, z okresem wypowiedzenia wynoszącym nie więcej niż niż jeden miesiąc i okresem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie trzy miesiące, w przypadku gdy umowa dotyczy regularnego, lecz rzadszego niż raz w miesiącu, dostarczania prasy codziennej, tygodników, gazet i czasopism.
 4. Umowa o ograniczonym okresie obowiązywania w przypadku regularnego dostarczania prasy codziennej, tygodników, gazet i czasopism (okres próbny lub prenumerata wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.

Czas trwania

 1. Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc, chyba że przed upływem uzgodnionego okresu zasady sensowności i rzetelności są sprzeczne z anulowaniem.

Artykuł 10 - Płatność

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne ze strony konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 7 dni roboczych po upływie okresu ochronnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi, okres ten rozpoczyna się w momencie, gdy konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać przedsiębiorcy nieścisłości w dostarczonych lub określonych szczegółach płatności.
 3. W przypadku niewykonania zobowiązania przez konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć konsumenta rozsądnymi kosztami, uprzednio informując o tym konsumenta.

Artykuł 11 - Procedura składania reklamacji

 1. Przedsiębiorca posiada wystarczająco dostępną opublikowaną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamacje zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy w pełni i wyraźnie opisać przedsiębiorcy w ciągu 7 dni od stwierdzenia usterek przez konsumenta.
 3. Odpowiedzi na reklamacje złożone do przedsiębiorcy zostaną udzielone w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu przetwarzania, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni powiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą, powstaje spór, który jest znaczący dla rozstrzygnięcia reklamacji.
 5. W przypadku reklamacji konsument musi najpierw zwrócić się do przedsiębiorcy. W przypadku reklamacji, które nie mogą zostać rozwiązane w drodze wzajemnej konsultacji, konsument powinien zwrócić się do Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), który będzie pośredniczyć w sporze bezpłatnie. Jeżeli nie uda się znaleźć rozwiązania sporu, konsument ma możliwość rozpatrzenia jego reklamacji przez niezależny komitet ds. rozstrzygania sporów wyznaczony przez Stichting WebwinkelKeur, którego decyzja jest wiążąca, a zarówno przedsiębiorca, jak i konsument zgadzają się z tą wiążącą decyzją. Zgłoszenie sporu do komitetu ds. sporów wiąże się z kosztami, które konsument musi zapłacić właściwej komisji. Zgłoszenia reklamacyjne można również rejestrować za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Reklamacja nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca wskaże inaczej na piśmie.
 7. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca podejmie decyzję o darmowej wymianie lub naprawie dostarczonych produktów.

Artykuł 12 - Spory

 1. Do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki i zasady, ma zastosowanie jedynie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą Niderlandi.
 2. Nie ma zastosowania wiedeńska konwencja dotycząca sprzedaży towarów.

Artykuł 13 - Przepisy dodatkowe lub odchylenia

Dodatkowe postanowienia lub odchylenia od niniejszych Warunków i zasad nie mogą być zapisane ze szkodą dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.